2455594-utlandska-tidningar.jpg

Övergång mellan utbildning och arbetsliv - för särvux och gymnasiesärskolan

Inspiration för arbete med övergång till arbetsliv och vuxenliv inom gymnasiesärskolan och särvux.

Det finns hinder för personer med intellektuell funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden. Det finns därför en stor utvecklingspotential när det gäller deltagande i arbetslivet för den personkretsen. Detta inspirationsmaterial har tillkommit med anledning av regeringsuppdraget till Myndigheten för skolutveckling att stödja kvalitetshöjning inom studie- och yrkesvägledning år 2007–2008. Rapporten bygger på intervjuer med företrädare för olika samverkansaktörer och särvux i Stockholm och har utmynnat i  lärande exempel i utvecklingsarbetet med studerandes övergång till arbetsliv och vuxenliv.

Titel: Med samverkan är allt möjligt. År: 2007-2008.Författare: Skolverket

(Ladda ner rapporten nedan)

Relevant forskning

Relaterade metoder